Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. płk Jerzego Strzałkowskiego przy ul. Sochaczewskiej 4 w Lesznie jest instytucją mającą swoją historię już od 1967 roku.
Do szkoły co roku uczęszcza średnio 170 uczniów.

W jej murach znajdują się:

  • Przedszkole Specjalne
  • Szkoła Podstawowa Specjalna
  • Gimnazjum Specjalne
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
  • Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia
  • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
  • Internat
 

Główny budynek znajduje się w Lesznie pod Warszawą oraz dodatkowo uczniowie jak i nauczyciele mają do dyspozycji budynki w Julinku, gdzie znajduje się wybieg dla zwierząt, stajnie i pawilon jeździecki.

W szkole organizowany jest coroczne Święto Patrona i Dzień Kultury Japońskiej, w związku z którym odbyły się nawet w 2022 roku warsztaty kaligrafii japońskiej. Celem szkoły jest przybliżanie dzieciom kultury japońskiej i zarażanie ich entuzjazmem do tego kraju, aby poczuły większą bliskość do Patrona szkoły oraz, co za tym idzie, do historii polskich Dzieci Syberyjskich.

[ZDJĘCIA https://soswleszno.edupage.org/news/#photos:album:574 ]

W szkole znajdziemy wiele kół zainteresowań. Specjalnie dla wychowanków udzielana jest również pomoc przez specjalistów od tyflopedagogiki, dogoterapii, hipoterapii,  surdopedagogiki i nie tylko.

Geneza patronatu Ośrodka

W roku szkolnym 1980/81 dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej w Lesznie został Zdzisław Wachnik.  Wtedy też w 1982 roku z inicjatywy dyrektora nawiązano kontakt z zasłużonym w II wojnie światowej żołnierzem, dowódcą, założycielem Powstańczych Oddziałów Specjalnych  „Jerzyki”, wielkim przyjacielem dzieci i młodzieży płk. Jerzym Strzałkowskim. Za pośrednictwem pułkownika nawiązano znajomość z „Jerzykami”- byłymi żołnierzami, jak również byłymi wychowankami Jerzego Strzałkowskiego – młodzieżą tzw. „Republiki Dziecięcej” z Mazurowa. Przez wiele lat odbywały się spotkania ze Strzałkowskim i jego wychowankami,  apele poległych w Palmirach – Pociesze oraz biegi patrolowe „Szlakiem Walk i Męczeństwa”, w których brali udział też wychowankowie Ośrodka.

1 stycznia 1984 r. Państwowy Zakład Wychowawczy zarządzeniem nr 176 Kuratora Oświaty i Wychowania zmienił nazwę  na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, działający  w oparciu o własny statut.

 4 maja 1991 r. zmarł płk Jerzy Strzałkowski. We wrześniu 1993 r. uczniowie i nauczyciele przystąpili do „Kampanii Bohater”, której celem było zdobycie przez Ośrodek imienia płk. Jerzego Strzałkowskiego.  
10 V 1994 r. Ośrodek otrzymał sztandar i nadano mu imię zmarłego pułkownika.

[ https://soswleszno.edupage.org/a/patron ]

Powiązania płk Jerzego Strzałkowskiego z Japonią

Z powodu rewolucji październikowej i wojny domowej w Rosji, polskie dzieci, przebywające na terenach Syberii i Mandżurii, straciły domy i musiały stawić czoła ubóstwu. Wśród tych dzieci był też Jerzy Strzałkowski.

Dzięki pomocy Japońskiego Czerwonego Krzyża i Polonii Amerykańskiej dzieci mogły powrócić do Polski statkiem Japońskiej Marynarki Handlowej z licznymi postojami przez Japonię, Stany Zjednoczone i Anglię.
W 1922 r. jednym z takich transportów, 12 letni Jerzy dotarł do Polski. Po przyjeździe do kraju, Jerzy razem z innymi dziećmi otrzymał opiekę i schronienie w specjalnie przygotowanym dla nich Zakładzie Wychowawczym dla Dzieci Syberyjskich w Wejherowie.

Po wybuchu II wojny światowej Jerzy Strzałkowski został przydzielony do 36 p.p. Legii Akademickiej w Warszawie w randze podporucznika. W październiku 1939 r. została powołana konspiracyjna organizacja pod nazwą Powstańcze Oddziały Specjalne, do której w późniejszym okresie Armia Krajowa dodała słowo „Jerzyki” na cześć komendanta organizacji Jerzego Strzałkowskiego.

Oprócz działalności konspiracyjnej Strzałkowski prowadził akcje opiekuńczo-wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży. Zorganizował pierwszy w okupowanej Warszawie zakład dla sierot wojny, do którego trafiały dzieci znalezione na dworcach kolejowych, na ulicy, pod gruzami domów. Udzielał pomocy humanitarnej osobom narodowości żydowskiej, prowadził tajną działalność oświatową w szeregach „Jerzyków”.

W 1973 r. Jerzy Strzałkowski przeszedł na zasłużoną emeryturę. Uhonorowaniem jego kilkudziesięcioletniej pracy opiekuńczo-wychowawczej było nadanie mu przydomka „Ojca tysiąca dzieci”. Poprzez kolejne 18 lat prowadził obszerną działalność społeczną m.in. uczestniczył w pracach wielu organizacji społecznych, bezinteresownie pomagał w załatwianiu tzw. trudnych spraw w urzędach pracy, szpitalach, szkołach, zakładach pracy, pomagał materialnie osobom potrzebującym ze swoich własnych skromnych dochodów emerytalnych. Organizował i uczestniczył w wielu spotkaniach w placówkach szkolnych, domach dziecka, ośrodkach szkolno-wychowawczych, które miały na celu propagowanie i utrwalanie wiedzy o walkach niepodległościowych „Jerzyków” wśród dzieci i młodzieży.

Fragmenty tekstu i informacje mają swoje źródło:

Z materiałów udostępnionych na stronie internetowej SOSW
https://soswleszno.edupage.org/a/materialy-na-temat-osrodka


Publikacja napisana przez pracowników SOSW im. pik Jerzego Strzałkowskiego w Lesznie, wyd. 2010 r.
https://drive.google.com/drive/folders/1bspzdnGGllMriuev4pHgJsdOdIrZ7gDk

Ze strony internetowej SOSW:

https://soswleszno.edupage.org